هاست ایران

پلن 100 مگابایت
رایگان!
 100 مگابایت فضا


۱۰۰ گیگابایت پهنای باند


نامحدود
پارک دامین 


 نامحدود
ادان دامین 


 نامحدود
ساب دامین 


نامحدود
اکانت ایمیل 


نامحدود
اف تی پی 


نامحدود
بانک اطلاعاتی 


المان - کانادا
محل سرور 


 سی پنل
کنترل پنل


 رایگان
سایت ساز


 انجام میشود
بک آپ گیری 


 بلافاصله پس از پرداخت
نصب و تحویل 


رایگان سایت از سایر شرکتها
انتقال 


هاست 2
5.00/ماه
 200 مگابایت
فضا


200 گیگابایت
پهنای باند


نامحدود
پارک دامین 


 نامحدود
ادان دامین 


 نامحدود
ساب دامین 


نامحدود
اکانت ایمیل 


نامحدود
اف تی پی 


نامحدود
بانک اطلاعاتی 


المان - کانادا
محل سرور 


 سی پنل
کنترل پنل


 رایگان
سایت ساز


 انجام میشود
بک آپ گیری 


 بلافاصله پس از پرداخت
نصب و تحویل 


رایگان سایت از سایر شرکتها
انتقال 


هاست 3
3.00/ماه
توضیحات خط اول

توضیحات خط دوم

توضیحات خط سوم

توضیحات محصول